Uprawnienia Konsumenta

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Przedmiotu Umowy z niniejszą Umową istniejący w chwili jego dostarczenia. Domniemywa się, że brak zgodności Przedmiotu Umowy z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili uruchomienia systemu grzewczego, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Przedmiotu Umowy lub charakterem braku zgodności Przedmiotu Umowy z Umową.

 2. Przedmiot Umowy jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Zleceniodawcy, o którym powiadomił on Zleceniobiorcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Zleceniobiorca zaakceptował.

 3. Ponadto Przedmiot Umowy, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

  a)  nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  b)  występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Zleceniodawca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Przedmiotu Umowy oraz publiczne zapewnienie złożone przez Zleceniobiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Zleceniobiorca wykaże, że:

  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Zleceniodawcy o zawarciu Umowy;

  c)  być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Zleceniodawca może rozsądnie oczekiwać.

 4. Jeżeli Przedmiot Umowy jest niezgodny z Umową, Zleceniodawca może żądać jego naprawy lub wymiany.

 5. Zleceniobiorca może dokonać wymiany, gdy Zleceniodawca żąda naprawy, lub Zleceniobiorca może dokonać naprawy, gdy Zleceniodawca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Przedmiotu Umowy z Umową w sposób wybrany przez Zleceniodawcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Zleceniobiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Zleceniobiorcy, może on odmówić doprowadzenia Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową.

 6. Zleceniobiorca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Zleceniobiorca został poinformowany przez Zleceniodawcę o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Zleceniodawcy, uwzględniając specyfikę Przedmiotu Umowy oraz cel, w jakim Zleceniodawca go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

 7. Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy Przedmiot Umowy podlegający naprawie lub wymianie w obustronnie uzgodnionym terminie.

 8. Jeżeli Przedmiot Umowy został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności z Umową, Zleceniobiorca dokonuje demontażu oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 9. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Przedmiotu Umowy, który następnie został wymieniony.

 10. Jeżeli Przedmiot Umowy jest niezgodny z Umową, Zleceniodawca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Zleceniobiorca odmówił doprowadzenia Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5 powyżej;
  b) Zleceniobiorca nie doprowadził Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową zgodnie z ust. 6-8 powyżej;
  c) brak zgodności Przedmiotu Umowy z umową występuje nadal, mimo że Zleceniobiorca próbował doprowadzić go do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Przedmiotu Umowy z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnień określonych w ust. 4-9 powyżej;
  e) z oświadczenia Zleceniobiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Zleceniodawcy.

 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Przedmiotu Umowy niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Przedmiotu Umowy zgodnego z Umową.

 12. Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zleceniodawcy o obniżeniu ceny.

 13. Zleceniodawca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Przedmiotu Umowy z Umową jest nieistotny. Ciężar udowodnienia nieistotności spoczywa po stronie Zleceniobiorcy.

 14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych elementów Przedmiotu Umowy dostarczonych na podstawie umowy Zleceniodawca może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych elementów, a także w odniesieniu do innych elementów nabytych przez Zleceniodawcę wraz z elementami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Zleceniodawca zgodził się zatrzymać wyłącznie elementy zgodne z Umową.

 15. W razie odstąpienia od Umowy Zleceniodawca niezwłocznie zwraca Przedmiot Umowy Zleceniobiorcy na jego koszt. Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia demontażu Przedmiotu Umowy.

 16. Zleceniobiorca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zleceniodawca, chyba że Zleceniodawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 17. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Przedmiotu Umowy z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania systemu grzewczego.

Umów spotkanie lub zamów bezpłatne połączenie

Zaplanuj bezpłatną konsultację, aby dowiedzieć się więcej o naszych ekologicznych rozwiązaniach energetycznych i jak możemy Ci pomóc.